Outline Rancangan Perniagaan

 • 1.0 Executive Summary – Ringkasan Eksekutif
 • 1.1 Objectives – Objektif
 • 1.2 Mission – Misi
 • 1.3 Keys to Success – Kunci Kejayaan

 

 • 2.0 Company Summary – Ringkasan Syarikat
 • 2.1 Company Ownership – Pemilikan Syarikat
 • 2.2 Company History – Sejarah Syarikat (for ongoing companies) or Start-up Plan – Plan Pemula (for new companies)
 • 2.3 Company Locations and Facilities – Premis dan Fasiliti Syarikat

 

 • 3.0 Products and Services – Produk dan Servis
 • 3.1 Product and Service Description – Maklumat Produk dan Servis
 • 3.2 Competitive Comparison – Perbandingan Pesaing
 • 3.3 Sales Literature – Bahan Penulisan Jualan
 • 3.4 Sourcing and Fulfillment – Penyelidikan dan Keperluan
 • 3.5 Technology – Teknologi
 • 3.6 Future Products and Services – Produk dan Servis Masa hadapan

 

 • 4.0 Market Analysis Summary – Ringkasan Analisis Pasaran
 • 4.1 Market Segmentation – Segmentasi Pasaran
 • 4.2 Target Market Segment Strategy – Strategi Segmentasi Pasaran Tumpuan
 • 4.2.1 Market Needs – Keperluan Pasaran
 • 4.2.2 Market Trends – Rentak/Trend Pasaran
 • 4.2.3 Market Growth – Pertumbuhan Pasaran

 

 • 4.3 Industry Analysis – Analisis Industri
 • 4.3.1 Industry Participants – Pemain dalam Industri
 • 4.3.2 Distribution Patterns – Pola Taburan
 • 4.3.3 Competition and Buying Patterns – Pola Pesaingan dan Pembelian
 • 4.3.4 Main Competitors – Pesaing Utama

 

 • 5.0 Strategy and Implementation Summary – Ringkasan Strategi dan Implementasi
 • 5.1 Strategy Pyramids – Piramid Strategi
 • 5.2 Value Proposition – Nilai Proposal
 • 5.3 Competitive Edge – Kelebihan dalam Persaingan
 • 5.4 Marketing Strategy – Strategi Pemasaran
 • 5.4.1 Positioning Statements – Penyataan pengaturan Kedudukan
 • 5.4.2 Pricing Strategy – Strategi Penetapan Harga
 • 5.4.3 Promotion Strategy – Strategi Promosi
 • 5.4.4 Distribution Patterns – Pola Taburan
 • 5.4.5 Marketing Programs – Program Pemasaran

 

 • 5.5 Sales Strategy – Strategi Jualan
 • 5.5.1 Sales Forecast – Anggaran Jualan
 • 5.5.2 Sales Programs – Program Jualan

 

 • 5.6 Strategic Alliances – Gabungan Strategik
 • 5.7 Milestones – Pencapaian

 

 • 6.0 Web Plan Summary – Ringkasan Plan Internet
 • 6.1 Website Marketing Strategy – Strategi Pemasaran Laman web
 • 6.2 Development Requirements – Keperluan Untuk Pertumbuhan

 

 • 7.0 Management Summary – Ringkasan Pengurusan
 • 7.1 Organizational Structure – Struktur Organisasi
 • 7.2 Management Team – Anggota Pengurusan
 • 7.3 Management Team Gaps –
 • 7.4 Personnel Plan – Rancangan tenaga kerja

 

 • 8.0 Financial Plan – Rancangan Kewangan
 • 8.1 Important Assumptions – Andaian Penting
 • 8.2 Key Financial Indicators – Penanda aras Penting Kewangan
 • 8.3 Break-even Analysis – Analisis Titik Pulang Modal
 • 8.4 Projected Profit and Loss – Analisis Untung Rugi
 • 8.5 Projected Cash Flow – Anggaran Aliran Tunai
 • 8.6 Projected Balance Sheet – Anggaran Penyata Untung Rugi
 • 8.7 Business Ratios – Nisbah Perniagaan
 • 8.8 Long-term Plan – Rancangan Jangka Panjang