Penyata Kewangan

Penyata Kewangan

Memahami Penyata Kewangan: Membuka Kunci Cerapan tentang Kesihatan Kewangan

Dalam bidang pengurusan kewangan, dokumen penting berfungsi sebagai kompas, membimbing individu dan organisasi melalui labirin hal ehwal kewangan. Dirujuk sebagai “penyata kewangan” , penyata kewangan mendedahkan urus niaga kewangan, aset, liabiliti, pendapatan dan perbelanjaan sesebuah entiti dalam tempoh tertentu. Dalam blog ini, kami akan menyelidiki kepentingan penyata kewangan, meneroka komponennya dan menjelaskan cara ia membantu menilai kesihatan kewangan.

Komponen Penyata Kewangan

Penyata kewangan terdiri daripada tiga komponen asas yang menyediakan gambaran menyeluruh tentang landskap kewangan sesebuah entiti. Komponen pertama ialah penyata pendapatan, juga dikenali sebagai “penyata pendapatan.” Ia membentangkan hasil, perbelanjaan dan hasil pendapatan atau kerugian bersih dalam tempoh tertentu, menawarkan cerapan tentang keuntungan.

Komponen kedua ialah kunci kira-kira, atau “penyata kewangan.” Penyata ini mendedahkan aset, liabiliti dan ekuiti pemegang saham entiti pada masa tertentu, membolehkan pemahaman yang mendalam tentang kedudukan kewangan.

Akhir sekali, penyata aliran tunai, atau “penyata aliran tunai,” menggambarkan aliran masuk dan aliran keluar tunai merentas aktiviti operasi, pelaburan dan pembiayaan. Ia menyediakan maklumat berharga mengenai penjanaan dan penggunaan tunai entiti, menyumbang kepada penilaian kewangan yang komprehensif.

Membongkar Kesihatan Kewangan

Penyata kewangan memainkan peranan penting dalam menilai kesihatan kewangan sesebuah entiti. Dengan meneliti penyata pendapatan, pihak berkepentingan boleh mengukur keuntungan dan kemampanan operasi entiti. Ia mendedahkan sama ada entiti menjana lebihan atau mengalami kerugian, membantu pelabur, pemiutang dan pengurusan dalam membuat keputusan termaklum.

Lembaran imbangan membentangkan gambaran kedudukan kewangan entiti, mempamerkan aset dan liabilitinya. Maklumat ini membantu menilai kesolvenan, kecairan dan kestabilan keseluruhan. Pelabur dan pemberi pinjaman boleh menentukan keupayaan entiti untuk memenuhi kewajipan kewangannya dan menilai kekuatan kewangannya.

Penyata aliran tunai mendedahkan aliran masuk dan keluar tunai entiti. Penyata ini membolehkan pihak berkepentingan menilai keupayaan menjana tunai, keputusan pelaburan dan aktiviti pembiayaannya. Memahami dinamik aliran tunai entiti adalah penting untuk membuat ramalan yang tepat dan mengurus kecairan dengan berkesan.

Kepentingan kepada Pihak Berkepentingan

Penyata kewangan berfungsi sebagai alat komunikasi penting antara entiti dan pemegang kepentingannya. Pemegang saham, pelabur dan bakal pelabur bergantung pada penyata ini untuk menilai prestasi, keuntungan dan potensi pertumbuhan entiti. Ia membolehkan pelabur membuat keputusan termaklum mengenai peluang dan strategi pelaburan.

Pemiutang dan pemberi pinjaman, sebaliknya, bergantung kepada penyata kewangan untuk menilai kelayakan kredit dan kapasiti pembayaran balik sesebuah entiti. Penyata ini membantu dalam menentukan sama ada entiti sesuai untuk memberi pinjaman atau melanjutkan kemudahan kredit.

Pihak berkuasa kawal selia, seperti pihak berkuasa cukai dan pengawal selia kewangan, juga menggunakan penyata kewangan untuk memastikan pematuhan undang-undang dan peraturan, mengesan penyelewengan kewangan dan menjaga kepentingan orang ramai.

Formula

Penyata Imbangan (Balance Sheet)

Aset: Bahagian ini menyenaraikan aset syarikat, yang merupakan sumber yang dimiliki oleh syarikat. Aset boleh diklasifikasikan sebagai aset semasa (aset yang boleh ditukar kepada tunai dalam tempoh satu tahun) atau aset jangka panjang (aset yang tidak boleh ditukar kepada tunai dalam tempoh satu tahun).
Formula: Aset = Liabiliti + Ekuiti

Liabiliti: Bahagian ini menyenaraikan liabiliti syarikat, yang merupakan hutang yang syarikat berhutang. Liabiliti boleh dikelaskan sebagai liabiliti semasa (liabiliti yang mesti dibayar dalam tempoh satu tahun) atau liabiliti jangka panjang (liabiliti yang tidak perlu dibayar dalam tempoh satu tahun).
Formula: Liabiliti = Aset – Ekuiti

Ekuiti: Bahagian ini menyenaraikan ekuiti syarikat, iaitu perbezaan antara aset dan liabiliti syarikat. Ekuiti boleh diklasifikasikan sebagai ekuiti pemilik (jumlah wang yang telah dilaburkan oleh pemilik dalam syarikat) atau pendapatan tertahan (keuntungan syarikat yang belum dibayar kepada pemegang saham).

Penyata Pendapatan

Hasil: Bahagian ini menyenaraikan hasil syarikat, iaitu jumlah wang yang diperoleh syarikat daripada jualannya. Hasil boleh diklasifikasikan sebagai hasil operasi (pendapatan yang dijana daripada aktiviti perniagaan teras syarikat) atau hasil bukan operasi (pendapatan yang dijana daripada aktiviti yang bukan sebahagian daripada aktiviti perniagaan teras syarikat).
Formula: Hasil = Kos Barangan Dijual + Untung Kasar + Perbelanjaan Operasi + Perbelanjaan Bukan Operasi + Pendapatan Bersih

Kos Barangan Dijual: Bahagian ini menyenaraikan kos barang yang telah dijual oleh syarikat. Kos barang yang dijual boleh dikira sebagai peratusan hasil, atau ia boleh disenaraikan sebagai item baris berasingan pada penyata pendapatan.
Formula: Kos Barangan Dijual = Hasil * (1 – Margin Untung Kasar)

Keuntungan Kasar: Bahagian ini menyenaraikan keuntungan kasar syarikat, iaitu perbezaan antara hasil dan kos barang dijual. Untung kasar boleh dikira sebagai peratusan hasil, atau ia boleh disenaraikan sebagai item baris berasingan pada penyata pendapatan.
Formula: Untung Kasar = Hasil – Kos Barangan Dijual

Perbelanjaan Operasi: Bahagian ini menyenaraikan perbelanjaan operasi syarikat, yang merupakan perbelanjaan yang ditanggung oleh syarikat untuk menjana pendapatan. Perbelanjaan operasi boleh diklasifikasikan sebagai perbelanjaan jualan, am dan pentadbiran (perbelanjaan SG&A) atau perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan.
Formula: Perbelanjaan Mengurus = Kos Barangan Dijual + Perbelanjaan Jualan, Am dan Pentadbiran + Perbelanjaan Penyelidikan dan Pembangunan

Pendapatan Bersih: Bahagian ini menyenaraikan pendapatan bersih syarikat, iaitu keuntungan syarikat selepas semua perbelanjaan ditolak. Pendapatan bersih boleh dikira sebagai peratusan hasil, atau ia boleh disenaraikan sebagai item baris berasingan pada penyata pendapatan.
Formula: Pendapatan Bersih = Hasil – Kos Barangan Dijual – Perbelanjaan Mengurus – Perbelanjaan Bukan Operasi

Penyata Aliran Tunai

Aliran Tunai daripada Operasi: Bahagian ini menyenaraikan tunai yang syarikat telah hasilkan daripada aktiviti operasinya. Aliran tunai daripada operasi boleh digunakan untuk membayar perbelanjaan, membuat pelaburan, atau mengagihkan dividen kepada pemegang saham.
Formula: Aliran Tunai daripada Operasi = Pendapatan Bersih + Susut Nilai dan Pelunasan + Perubahan dalam Akaun Belum Terima + Perubahan dalam Inventori + Perubahan dalam Akaun Belum Bayar

Aliran Tunai daripada Pelaburan: Bahagian ini menyenaraikan tunai yang syarikat telah hasilkan daripada aktiviti pelaburannya. Aliran tunai daripada pelaburan boleh digunakan untuk memperoleh aset baharu, membayar balik hutang atau mengagihkan dividen kepada pemegang saham.
Formula: Aliran Tunai daripada Pelaburan = Pembelian Aset Tetap – Jualan Aset Tetap – Belian Pelaburan + Jualan Pelaburan

Aliran Tunai daripada Pembiayaan: Bahagian ini menyenaraikan tunai yang telah dijana oleh syarikat daripada aktiviti pembiayaannya. Aliran tunai daripada pembiayaan boleh digunakan untuk mengumpul modal, membayar balik hutang, atau mengagihkan dividen kepada pemegang saham.
Formula: Aliran Tunai daripada Pembiayaan = Terbitan Hutang + Terbitan Ekuiti – Pembayaran Balik Hutang – Dividen Dibayar

Cara Mengira Penyata Kewangan

Pengiraan penyata kewangan melibatkan satu siri langkah yang berbeza-beza bergantung pada komponen khusus yang anda bekerjasama. Berikut ialah panduan langkah demi langkah terperinci untuk mengira tiga komponen utama penyata kewangan:

Penyata Pendapatan:
Langkah 1: Kumpul Maklumat Hasil
Kumpul semua data berkaitan yang berkaitan dengan sumber pendapatan syarikat. Ini mungkin termasuk hasil jualan, yuran perkhidmatan, pendapatan faedah atau mana-mana sumber pendapatan lain.

Langkah 2: Tentukan Perbelanjaan
Kenal pasti dan kategorikan semua perbelanjaan yang ditanggung oleh syarikat dalam tempoh yang diberikan. Ini boleh termasuk kos seperti gaji, sewa, utiliti, perbelanjaan pemasaran dan perbelanjaan operasi lain.

Langkah 3: Kira Pendapatan Bersih
Tolak jumlah perbelanjaan daripada jumlah hasil untuk mengira pendapatan bersih. Formulanya ialah: Pendapatan Bersih = Jumlah Hasil – Jumlah Perbelanjaan.

Kunci Kira-kira (Penyata Kewangan):
Langkah 1: Senaraikan Aset
Susun senarai komprehensif aset syarikat, termasuk aset semasa (tunai, akaun belum terima, inventori) dan aset jangka panjang (harta tanah, loji, peralatan, pelaburan).

Langkah 2: Kenal pasti Liabiliti
Kenal pasti dan kategorikan liabiliti syarikat, seperti akaun belum bayar, pinjaman dan hutang tertunggak lain.

Langkah 3: Kira Ekuiti Pemegang Saham
Kira ekuiti pemegang saham dengan menolak jumlah liabiliti daripada jumlah aset. Formulanya ialah: Ekuiti Pemegang Saham = Jumlah Aset – Jumlah Liabiliti.

Penyata Aliran Tunai (Penyata Aliran Tunai):
Langkah 1: Tentukan Aliran Tunai daripada Aktiviti Operasi
Merekod semua aliran masuk dan keluar tunai yang berkaitan dengan operasi teras syarikat. Ini termasuk tunai yang diterima daripada jualan, bayaran kepada pembekal, gaji yang dibayar dan perbelanjaan operasi lain.

Langkah 2: Kenal pasti Aliran Tunai daripada Aktiviti Pelaburan
Dokumentasikan sebarang aliran tunai yang terhasil daripada aktiviti pelaburan, seperti pembelian atau penjualan hartanah, pelaburan dalam syarikat lain atau pemerolehan aset jangka panjang.

Langkah 3: Tentukan Aliran Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan
Merekod aliran masuk dan keluar tunai yang berkaitan dengan aktiviti pembiayaan, seperti pinjaman, terbitan atau pembelian semula saham, dan pembayaran dividen.

Langkah 4: Kira Kenaikan Bersih (Penurunan) dalam Tunai
Jumlahkan aliran tunai daripada aktiviti operasi, aktiviti pelaburan dan aktiviti pembiayaan. Nilai yang terhasil mewakili kenaikan atau penurunan bersih dalam tunai untuk tempoh tertentu.

Ingat, langkah-langkah ini menyediakan rangka kerja umum untuk mengira penyata kewangan. Bergantung pada kerumitan organisasi dan keperluan pelaporan, pelarasan tambahan, klasifikasi dan pendedahan mungkin diperlukan.

Adalah penting untuk memastikan data yang tepat, penyimpanan rekod yang teliti, dan pematuhan dengan piawaian dan peraturan perakaunan semasa menyediakan penyata kewangan.

Kesimpulan

Penyata kewangan berdiri sebagai tonggak penting dalam pengurusan kewangan, menawarkan pandangan berharga tentang kesihatan kewangan entiti. Dengan tiga komponennya, iaitu penyata pendapatan, kunci kira-kira dan penyata aliran tunai, ia memberikan pandangan menyeluruh tentang keuntungan, kedudukan kewangan dan dinamik aliran tunai entiti. Pihak berkepentingan bergantung pada kenyataan ini untuk membuat keputusan termaklum, menilai kelayakan kredit dan memastikan pematuhan. Memahami penyata kewangan adalah kunci untuk membuka kunci pemahaman yang lebih mendalam tentang prestasi dan potensi kewangan sesebuah entiti.

Koleksi Perisian Bisnes

Penyata Kewangan
Open chat
Scan the code
MyBizCore : Boleh kami bantu ?