Perbezaan Antara Revenue dan Income

Perbezaan Antara Revenue dan Income

Anda bingung Apa Perbezaan antara Revenue dan Income? Inilah Penjelasan – Tanpa disedari, biasanya beberapa istilah kewangan sering sekali disalah-digunakan dalam perbualan harian. Walaupun maksud Revenue dan Income apabila diterjemah kepada Bahasa Malaysia akan memberi maksud yang sama iaitu Pendapatan.

Penggunaan perkataan yang salah kadang-kadang akan menyebabkan kekeliruan bagi pelabur muda dan usahawan baru.

Terutamanya kepada ahli perniagaan dan pelabur yang tidak mempunyai pendidikan formal asas kewangan.

Ramai orang sering menggunakan istilah ini secara bergantian, namun kadang-kadang dalam konteks yang salah. Istilah ini memang terdengar sangat mirip, bahkan dari segi maknanya, akan tetapi ternyata berbeza dalam konsep pengertiannya.

Revenue, ialah istilah kewangan yang biasanya akan muncul di bahagian paling atas dari laporan Penyata Pendapatan. Biasanya hal ini terdiri dari jumlah keseluruhan wang tunai yang dihasilkan melalui penjualan produk atau perkhidmatan yang menjadi operasi utama bagi suatu perniagaan.

Hasil dari revenue yang ditunjukan biasanya juga akan dikurangkan oleh pemulangan atau diskaun yang ada. Dengan kata lain, revenue dapat dijelaskan sebagai untung bersih yang dihasilkan oleh perniagaan pada tempoh yang tertentu.

Contohnya, jika anda memiliki restoran, maka revenue anda akan berasal dari jumlah penjualan makanan selama tempoh waktu tertentu (biasanya dikira secara bulanan). Jika anda memberikan diskaun, maka anda perlu menolak jumlah pendapatan yang dihasilkan dengan jumlah diskaun yang anda berikan.

Di samping itu, kadang-kadang beberapa jenis perniagaan juga mungkin mempunyai sumber pendapatan alternatif daripada pelaburan dan jualan aset lain. Dana ini tidak dapat dikira sebagai revenue kerana ia tidak berasal dari operasi utama perniagaan.

Jumlah dana yang dihasilkan di luar operasi utama boleh dimasukkan ke bahagian lain dari penyata pendapatan.

Jika begitulah mengenai revenue, maka apa perbezaan antara revenue dan income?

Bukankah income juga merupakan hasil yang didapati dari operasi utama sebuah perniagaan?

Income atau yang disebut pendapatan atau keuntungan yang diperolehi, ia mempunyai makna yang berbeza daripada revenue. Dalam konteks kewangan, income hampir selalu merujuk kepada pendapatan(income) bersih.

Biasanya dirujuk sebagai pendapatan bersih kerana amaun tersebut mewakili baki jumlah tunai (pendapatan)revenue asal selepas mengambil kira semua kos tambahan dan pendapatan(income) tambahan.

Manakala untuk pendapatan tambahan, biasanya diperolehi dari beberapa pendapatan termasuk faedah terakru pada pelaburan atau dana yang timbul daripada penjualan aset tidak ketara atau aset fizikal, seperti peralatan atau bon.

Sebagai contoh, jika anda mempunyai restoran yang menghasilkan keuntungan bersih sebanyak RM 2,000 sehari, maka dalam satu bulan anda akan memperoleh RM 2,000 x 30 = RM 60,000 keuntungan bersih sebulan.

Kemudian anda harus membayar RM 5,000 sewa kedai sebulan, perbelanjaan bahan mentah sebanyak RM 10,000 sebulan, dan gaji pekerja 5 orang sebanyak RM 2,000.000 seorang.

Jika ia dijumlahkan; RM 5,000 + RM 10,000 + RM 10,000 = RM 25,000.  Kemudian anda boleh mengurangkan revenue (pendapatan) yang anda perolehi dengan kos yang ditanggung. Sehingga RM 60,000 – RM 25,000 = RM 35,000.

Jumlah angka yang telah hasilkan kemudiannya dirujuk sebagai income atau keuntungan bersih yang diperoleh melalui perniagaan.

Angka ini kemudiannya boleh ditambah dengan beberapa sumber pendapatan alternatif lain serta bentuk pendapatan (income) yang boleh diterima oleh pemilik perniagaan.

Oleh itu, jika ia disimpulkan tentang kedua-duanya, maka pendapatan revenue dapat disimpulkan sebagai keuntungan bersih awal yang diperoleh melalui keuntungan dari operasi perniagaan.

Manakala, pendapatan income boleh didefinisikan sebagai pendapatan bersih yang diperolehi selepas keuntungan yang terhasil dikurangkan dengan kos yang mesti dibayar semasa operasi perniagaan. Penambahan sumber alternatif lain juga yang tentunya boleh ditambah ke dalam pendapatan income .

Nah, sekarang anda telah tahu apa perbezaan antara revenue dan income.

Penyata Pendapatan / Penyata Untung Rugi (Income Statement)

Penyata Pendapatan / Penyata Untung Rugi (Income Statement)

Penyata Pendapatan / Penyata Untung Rugi (Income Statement)

Penyata Untung Rugi (Profit & Loss Statement (P & L) statement) atau Penyata Pendapatan (Income Statement) menunjukkan ringkasan pendapatan dan perbelanjaan pada masa tertentu. Ia dapat menunjukkan apa yang berlaku di dalam butiran kunci kira-kira. Aset selepas digunakan, ia menjadi perbelanjaan kepada perniagaan. Selain dari Kunci Kira-kira, maklumat berkaitan dengan prestasi perniagaan juga boleh dianalisa dengan menggunakan Penyata Pendapatan. Bagaimana ianya boleh berlaku? Ia boleh berlaku melalui perbelanjaan yang dipanggil susut nilai (depreciation). Ianya juga menunjukkan nilai dalam bentuk RM produk dan perkhidmatan yang dijual, sama ada dalam bentuk tunai atau kredit.

Di antara butiran yang perlu ada di dalam Penyata Pendapatan ialah:
a. Hasil
b. Keputusan aktiviti kendalian
c. Kos kewangan
d. Pembahagian keuntungan dan kerugian daripada syarikat sekutu dan usahasama
e. Belanja cukai
f. Untung atau rugi daripada aktiviti biasa
g. Kepentingan minoriti
h. Untung atau rugi bersih bagi sesuatu tempoh

Pendapatan
Pendapatan boleh diterima dalam dua bentuk, iaitu tunai dan bukan tunai. Pendapatan tunai ialah bayaran yang diterima dari jualan ladang dan pendapatan lain. Pendapatan bukan tunai pula diterima dalam bentuk barangan dan perkhidmatan. Bayaran yang diterima dalam bentuk hasil padi, umpamanya ialah pendapatan bukan tunai. Satu lagi ialah hasil ladang yang digunakan sendiri oleh keluarga petani, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang digunakan sendiri.

Perbelanjaan
Perbelanjaan juga boleh diterima dalam dua bentuk, iaitu tunai dan bukan tunai. Perbelanjaan tunai meliputi pembelian baja, racun, baka ternakan, makanan ternakan dan biji benih. Perbelanjaan bukan tunai pula ialah perbelanjaan seperti susut-nilai jentera, peralatan dan bangunan. Walaupun tiada pembayaran tunai dibuat untuk susut-nilai tahunan, tetapi pengurangan nilai ini menunjukkan satu perbelanjaan perniagaan dan mesti dimasukkan ke dalam penyata pendapatan.

Jadual menunjukkan penyata pendapatan Perniagaan ABC, sebuah syarikat perladangan yang menunjukkan pendapatan dan perbelanjaan ladang pada tahun 2008.

Pendapatan Ladang tunai
Pendapatan tunai biasanya diperolehi daripada jualan tanaman seperti getah, jagung, buah-buahan dan ternakan kambing. Sebarang keuntungan atau kerugian hasil daripada penjualan asset yang digunakan di lading seperti jentera dan mesin juga dikira sebagai pendapatan lading. Nilai yang disenaraikan adalah perbezaan di antara harga jualan asset dengan nilai bukunya. Jika harga jualan lebih besar daripada nilai buku, keuntungan ini dianggap sebagai pendapatan tambahan. Keuntungan ini mungkin timbul kerana susut-nilai yang besar telah dikira terdahulu. Kerugian pula berlaku apabila harga jualan kurang dari niali buku. Ini menunjukkan jumlah susut-nilai telah dikira rendah pada tahun-tahun terdahulu, atau asset terlebih nilai dalam inventori.

Perbelanjaan Ladang tunai
Terdapat dua kategori perbelanjaan ladang tunai yang ditunjukkan dalam Jadual 7.2. Perbelanjaan tetap tunai termasuklah cukai tanah, bunga dan sewa. Susut nilai tidak termasuk dalam perbelanjaan tetap tunai. Perbelanjaan berubah tunai pula termasuklah baja, biji benih, makanan ternakan, upah buruh dan kos input-input lain yang digunakan dalam proses pengeluaran.

Pelarasan bagi pendapatan bukan tunai
Di antara butirannya ialah susut-nilai dan nilai inventori. Pelarasan bagi pendapatan bukan tunai seperti susut nilai ini akan mengurangkan keuntungan perniagaan pada tahun tersebut. Begitu juga pelarasan bukan tunai yang kedua ialah nilai inventori. Di antara contoh inventori ialah aset yang mempunyai nilai di tambah diladang, aset yang dibeli untuk dijual semula, dan bekalan makanan seperti makanan ternakan dan baja diambilkira dalam pelarasan ini. Baka ternakan yang bertambah seperti kambing baka dari tiga ekor kepada lima ekor dianggap sebagai aset dan dianggap sebagai perubahan inventori. Nilai perubahan inventori positif jika ada pertambahan inventori dan negatif jika sebaliknya berlaku.

Pelarasan yang terakhir untuk pendapatan bukan tunai ialah nilai keluaran yang digunakan oleh keluarga peladang.

Pendapatan ladang bersih tunai
Pendapatan ladang bersih tunai ialah perbezaan di antara jumlah pendapatan tunai dengan jumlah perbelanjaan tunai. Pendapatan ini lebih tepat jika dianggap sebagai aliran tunai bersih tunai daripada perniagaan ladang setelah diselaraskan untuk sebarang keuntungan atau kerugian daripada jualan aset. Pendapatan ladang bersih tunai tidak boleh dianggap keuntungan perniagaan pada tahun tersebut kerana ia tidak memasukkan butiran seperti susut-nilai dan perubahan inventori.

Jadual 7.2: Penyata Pendapatan (atau Akaun Untung Rugi) Perniagaan ABC pada 31 hb. Disember 2008 (dalam RM)

PENDAPATAN LADANG TUNAI
Jualan ternakan 20,000,000
Jualan getah 8,000,000
Pendapatan tunai lain 800,000
Untung/rugi atas jualan aset 13,626
Jumlah pendapatan tunai __ 28,813,626

PERBELANJAAN LADANG TUNAI
Bahan mentah (Raw materials) 10,000,000
Kos pengeluaran (direct manufacturing costs)10,000,000
Perbelanjaan Pemasaran (Mkting. Expenses):
Upah (wages) 1,000,000
Komisyen pengangkutan (commissions transportation)500,000
Pelancongan dan promosi (advertising & promotion)500,000
Perbelanjaan Pentadbiran (Administrative expenses)
Yuran audit (auditing fees) 57,445
Gaji pengurusan (management salary) 1,000,000
Perbelanjaan pejabat (office expenses) 1,000,000
Perbelanjaan am (General expenses)
Insuran (insurance) 500,000
Cukai (taxes) 250,000
Sewa (rent) 250,000
Pembaikan (repairs) 250,000
Utiliti (utilities) 250,000
Jumlah perbelanjaan tunai __ 26,057,445

Pelarasan bagi pendapatan bukan tunai
Susut nilai (depreciation)
700,000

Pendapatan Kasar (Untung kasar) __ 2,056,181
Lain-lain Pendapatan 454,083

Pendapatan ladang bersih (Untung bersih) __ 2,510,264

Analisis Nisbah-nisbah keberuntungan (Profitability Ratios)
Nisbah keberuntungan menggambarkan peratus keberuntungan syarikat berbanding jualan yang telah dibuat, dan jumlah aset yang telah digunakan sepanjang satu tempoh kewangan.

Antara nisbah keberuntungan yang penting termasuk nisbah keuntungan kasar berbanding dengan jualan (gross profit ratio), nisbah keuntungan bersih berbanding dengan jualan (net profit ratio), nisbah keuntungan berbanding dengan jumlah aset (return on capital employed) dan nisbah pulangan pelaburan (return on investment).

Formula untuk mengira nisbah keuntungan kasar ke atas jualan (profit on sales ratio) adalah:

(keuntungan kasar)/(jumlah jualan) x 100% = X%

Nisbah ini menunjukkan keberkesanan pengurusan PNK mengendalikan perniagaan. Contohnya jika nilai X ialah 25%, ini bermakna bagi setiap RM1 jualan, sebanyak RM0.25 diperolehi sebagai keuntungan kasar.

Formula untuk mengira nisbah keuntungan bersih ke atas jualan (net profit on sales ration, POS) adalah:

(keuntungan bersih)/(jumlah jualan) x 100% = X%

Nisbah ini menunjukkan keberkesanan pengurusan PNK mengendalikan perniagaan. Contohnya jika nilai X ialah 10%, ini bermakna bagi setiap RM1 jualan, sebanyak RM0.10 diperolehi sebagai keuntungan bersih. Ia menunjukkan keuntungan yang diperolehi bagi setiap 1 RM jualan.

Formula untuk mengira nisbah keuntungan berbanding dengan jumlah aset (atau nisbah tanggungan) adalah:

(keuntungan bersih)/(jumlah aset) x 100% = X%

Nisbah ini tanggungan ini digunakan untuk menunjukkan kebolehan syarikat untuk menggunakan aset bagi menghasilkan keuntungan. Sekiranya nilai X ialah 15%, bererti setiap RM1 aset yang digunakan, telah menghasilkan keuntungan bersih sebanyak RM0.15.

Nisbah-nisbah kecairan (Efficiency Ratios)
Nisbah kecairan mengukur keupayaan sesebuah entiti perniagaan untuk membayar hutang jangka pendeknya tepat pada waktunya. Keupaayan entiti perniagaan tersebut melaksanakan tanggungjawab tersebut tentunya bergantung kepada kecukupan wang tunai dan aset-aset lain yang boleh ditukar kepada tunai sebelum tanggungan (liabiliti) semasa tersebut matang. Ada dua formula yang kerap digunakan untuk mengukur nisbah kecairan, iaitu nisbah semasa (current ratio) dan nisbah kecairan (acid test ratio atau quick asets ratio).

i) Formula untuk nisbah semasa (current ratio)

(jumlah aset semasa)/(jumlah liabiliti semasa) = X:Y

Contohnya nisbah semasa ialah 2 kali. Ini bermakna bagi perniagaan tersebut aset semasa entiti perniagaan tersebut melebihi sebanyak 2 kali ganda dari tanggungan semasa. Perniagaan ini mampu memenuhi tanggungan dan bil-bil semasa (current bills and obligation).

ii) Formula untuk nisbah kecairan (acid test ratio atau quick asets ratio)

(aset semasa-stok inventori)/(liabiliti semasa) = X:Y

Disebabkan stok inventori merupakan aset yang mempunyai kecairan yang rendah, maka ada kalanya ianya diasingkan dari aset semasa, maka didapati aset semasa yang lebih mudah dicairkan. Contohnya nisbah kecairan ialah 1.2 kali. Ini bererti aset semasa yang mudah ditukar kepada tunai adalah 1.2 kali ganda dari liabbiliti semasa. Jika nisbah kecairan lebih dari satu, bererti firma tidak menghadapi masalah kecairan.

Nisbah-nisbah kecekapan (Efficiency Ratios)
Nisbah kecekapan mengukur kecekapan entiti perniagaan menggunakan sumbernya untuk menghasilkan jualan. Sebagai contoh, firma yang menghasilkan jualan bernilai RM8 juta menggunakan aset bernilai RM4 juta tentulah lebih cekap menggunakan sumbernya berbanding dengan firma menggunakan bernilai RM6 juta.

i) Nisbah pulangan aset tetap (fixed aset turnover ratio)
Nisbah pulangan aset tetap mengukur kecekapan firma membuat pelaburan ke atas aset tetapnya. Formula pengiraan:

(Jumlah Jualan)/(Jumlah aset tetap) = Pulangan (turnover)

(ii) Nisbah pulangan jumlah aset (total aset turnover ratio)
Nisbah pulangan jumlah aset mengukur kecekapan firma menggunakan aset untuk menghasilkan jualan. Formula pengiraan:

(Jumlah Jualan)/(Jumlah aset tetap) = Pulangan (turnover)

Semakin tinggi pulangan, bererti semakin besar pulangan ke atas pelaburan (ROI). Kebiasaannya nilai pulangan (turnover) dengan pulangan perniagaan lain dalam industri yang sama (industry norms). Sekiranya nilai pulangan rendah, pihak pengurusan perniagaan perlu menggunakan aset mereka dengan lebih cekap, meningkatkan harga keluaran jika boleh, menjual aset yang tidak efektif, atau mengurangkan akaun hutang tak berbayar.

** Untuk memudah pengiraan Penyata Kunci kira-kira & Penyata Pendapatan secara automatik. Dapat kan software pengiraan penyata / aliran tunai kewangan perniagaan dalam bahasa inggeris/english dan bahasa malaysia  klik disini

Budget 2017 – Bantuan Untuk Usahawan

Budget 2017 – Bantuan Untuk Usahawan

budget malaysia 2017

MENJANA PENDAPATAN RAKYAT

 • Memperluas Program MySuria bagi 1,600 rumah di seluruh negara (RM45 juta)
 • Memperluas Program Mobilepreneur untuk 3,000 peserta (RM30 juta)
 • Melaksana Program Agropreneur untuk 3,000 usahawan muda (RM100 juta)
 • Menggiatkan Program eUsahawan & eRezeki untuk 300,000 peserta (RM100 juta)
 • Menggalak B40 (penerima BR1M) menjana pendapatan sebagai pemandu ride-sharing seperti UBER. Bagi yang tiada kenderaan, pendahuluan boleh dibayar menggunakan BR1M & rebat sehingga RM4,000 bagi membeli Proton Iriz

PEMERKASAAN EKONOMI BUMIPUTERA

 • Meningkatkan peluang & kapasiti perniagaan Bumiputera melalui SME Bank (RM100 juta)
 • Melaksanakan program keusahawanan di bawah Amanah Ikhtiar Malaysia (RM100 juta)
 • Membantu usahawan kecil TEKUN, termasuk skim baharu TEMANITA (RM300 juta)
 • Program Pembiayaan Keusahawanan & Premis Perniagaan PUNB (RM200 juta)
 • Program keusahawanan MARA seperti industri halal, usahawan belia & latihan (RM120 juta)
 • Dana mudahcara TERAJU (RM500 juta)
 • Tabung Eksport di bawah TERAJU (RM100 juta)
 • Program Peneraju Skil dan Iltizam, Peneraju Profesional & Peneraju Tunas melalui Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera (RM100 juta)
PANDUAN PENYEDIAAN RANCANGAN PERNIAGAAN KERTAS KERJA

PANDUAN PENYEDIAAN RANCANGAN PERNIAGAAN KERTAS KERJA

 

PANDUAN PENYEDIAAN RANCANGAN PERNIAGAAN 

PENGENALAN

Apa itu Rancangan Perniagaan

Rancangan perniagaan adalah merupakan dokumen bertulis yang memberikan keterangan berkenaan perniagaan atau projek yang hendak dijalankan secara menyeluruh dan terperinci.

Rancangan Perniagaan juga dikenali sebagai Kertas kerjakertas Projek atau Prospektus.

Download artikel ini dalam PDF

 

Apakah Kepentingan Penyediaan Rancangan Perniagaan?

 1. Memberi peluang kepada usahawan/penternak melihat dan menilai idea atau projek perniagaan dengan teliti, dan terperinci.
 2. Memberi gambaran sama ada projek yang dirancang dan dicadangkan berdaya maju atau tidak.
 3. Membantu usahawan/penternak menganggarkan keperluan sumber-sumber dan mengagihkan sumber-sumber perniagaan yang ada dengan sistematik dan lebih jelas.
 4. Meyakinkan pihak-pihak lain (contoh bank) bahawa projek yang hendak dijalankan berdaya maju dan sesuai untuk pelaburan atau pembiayaan.
 5. Memberi maklumat kepada bakal usahawan/penternak tentang masalah yang mungkin akan timbul semasa melaksanakan projek perniagaan terbabit.

Siapa yang Memerlukan Rancangan Perniagaan?

 1. Usahawan/Penternak

– Untuk membantu usahawan memahami projek sendiri dengan lebih mendalam.

– Untuk dijadikan garis panduan dalam menguruskan perniagaan.

– Untuk tujuan pelaburan, skim khas atau pelaburan rakan kongsi.

 1. Institusi Kewangan/pelabur

– Untuk menjustifikasikan permohonan bagi pembiayaan projek melalui pinjaman,

skim khas atau pelaburan rakan kongsi.

 1. Pembekal

–  Untuk meyakinkan pihak pembekal terhadap kemantapan perancangan

pernaigaan kearah mendapatkan bekalan barangan atau bahan secara kredit.

 1. Kakitangan

–  Untuk memberi pendedahan kepada kakitangan tertentu terutamanya

pengurus-pengurus terhadap matlamat dan tujuan pernaigaan serta peranan

mereka.

 1. Pengeluar tender/kontrak (pelanggan)

– Untuk meyakinkan pihak-pihak yang mengeluarkan tender atau sebutharga

bahawa perniagaannya mampu mengisi keperluan kontrak kerja dengan baik

dan berterusan

 

Format Persembahan Dokumen Rancangan Perniagaan

 1. Muka surat hadapan Rancangan Perniagaan

–         Nama perniagaan/projek

–         Tujuan rancangan perniagaan

–         Nama syarikat, alamat dan lain-lain

–         Nama orang yang menyediakan dan Tarikh siap Rancangan Perniagaan

 1. Muka surat kandungan perlu menyenaraikan bahagian-bahagian utama dalam rancangan Perniagaan dan senarai lampiran serta bilangan muka surat yang berkaitan
 1. Surat dan Sijil berkaitan (yang boleh menyokong projek)

 

Isi kandungan Sesebuah Rancangan Perniagaan

 1. Pengenalan & Ribgkasan Eksekutif
 2. Tujuan Rancangan Perniagaan/kertas kerja
 3. Latarbelakang perniagaan
 4. Latarbelakang ahli kongsi
 5. Kedudukan Projek
 6. Objektif Projek
 7. Rancangan Pentadbiran
 8. Rancangan Operasi
 9. Rancangan Pemasaran
 10. Rancangan Kewangan
 11. Penutup
 12. Lampiran (Dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan)

 

Kandungan Rancangan Perniagaan/Kertas Kerja

Bahagian 1 – Pengenalan

Bahagian pertama pengenalan perlu memberi gambaran umum berkaitan bidang perniagaan yang akan diceburi.

Bahagian kedua pengenalan adalah ringkasan eksekutif, perlu memberikan gambaran ringkas dan spesifik berkenaan syarikat yang ditubuhkan. Sebagai panduan, bahagian pengenalan ini perlu memberikan maklumat-maklumat berikut:-

 1. Nama Syarikat
 2. Jenis perniagaan yang diceburi
 3. Nama dan lokasi/alamat perniagaan
 4. Status dan saiz projek
 5. Produk
 6. Peluang, pentadbiran, pemasaran dan perancangan
 7. Anggaran kos projek.

Bahagian 2 – Tujuan Rancangan Perniagaan/Kertas Kerja

Bahagian ini perlu menyatakan dengan spesifik tujuan Rancangan Perniagaan disediakan, contohnya;

  1. Memohon pembiayaan kewangan dari pihak institusi kewangan atau yang berkaitan.
  2. Merancang perlaksanaan projek.
  3. Dijadikan garis panduan menguruskan perniagaan
  4. Memohon menyewa tanah swasta atau kerajaan.
  5. Lain-lain.

Bahagian 3 – Latarbelakang Perniagaan

Bahagian ini membentangkan maklumat-maklumat asas berkenaan perniagaan yang dicadangkan seperti:

1. Alamat

Alamat perniagaan mungkin berbeza daripada alamat surat menyurat. Jika ianya bebeza nyatakan kedua-dua alamat ini. Jika tidak berbeza nyatakan satu alamat sahaja.

2. Bentuk perniagaan

Boleh membuat pilihan diantara Perniagaan Perkongsian atau Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.). Bentuk perniagaan Perseorangan  boleh juga digunakan.

3.     Tarikh dan Nombor Pendaftaran.

Ini hanya sesuai untuk perniagaan yang sedang dijalankan. Perniagaan yang sedang dirancangkan mungkin belum ada butir-butir ini atau masih dalam proses pendaftaran.

4.     Modal Permulaan

Ini merupakan jumlah modal sendiri yang dibawa masuk ke  dalam perniagaan berkenaan. Untuk perniagaan Sendirian Berhad (Sdn.Bhd.), perlu menyatakan modal dibenarkan dan modal dibayar perniagaan.

5. Bank

Nyatakan Bank pilihan dimana akaun perniagaan akan dibuka. Kebiasaanya bank berkenaan berkaitan dengan permohonan pembiayaan pinjaman.

Bahagian 4 – Latar Belakang Rakan  Kongsi / Pemegang saham

  1. Nama penuh
  2. No. kad pengenalan
  3. Tarikh lahir
  4. Umur
  5. Alamat Tetap
  6. No telefon
  7. Taraf perkahwinan
  8. Kelulusan akedemik
  9. Kursus yang pernah dihadiri
  10. Kemahiran
  11. Pengalaman
  12. Pekerjaan sekarang
  13. Perniagaan yang pernah diceburi.

Bahagian 5 – Kedudukan Projek

Lakaran/plan menunjukkan kedudukan atau tapak sebenar projek.

Bahagian 6 – Objektif Projek

Membincangkan objektif projek secara terperinci.  Boleh dibahagikan kepada objektif jangka pendek dan objektif jangka panjang perniagaan.

Bahagian 7 – Rancangan Pentadbiran

 1. Pentadbiran
 2. Carta Organisasi
 3. Senarai jawatan dan bilangan Pekerja
 4. Spesifikasi Tugas
 5. Jadual Imbuhan Balas jasa/ gaji
 6. Senarai Keperluan Pejabat
 7. Perbelanjaan Pentadbiran
 • Perbelanjaan aset
 • Perbelanjaan bulanan
 • Lain-lain perbelanjaan

Bahagian 8 – Rancangan Operasi

 1. Carta aliran Proses

Nyatakan langkah-langkah utama dalam proses pengeluaran produk penyediaan perkhidmatan berkenaan.

Proses ini dipersembahkan dalam carta proses kerja.

 1. Unit pengeluaran / jam operasi

Nyatakan hasil operasi dalam unit produk pengeluaran mengikut kesesuaian projek. Anggaran ini berlandaskan ramalan jualan yang telah dinyatakan dalam Rancangan Pemasaran.

 1. Keperluan bahan

Senaraikan bahan mentah atau stok barang yang diperluakan nyatakan belian dibuat dalam bentuk kredit atau tunai dan pembekalnya.

 1. Tenaga Kerja

Senaraikan keperluan tenaga kerja untuk bahagian operasi. Nyatakan status pekerja berkenaan.

 1. Mesin dan peralatan

Senaraikan mesin dan peralatan yang diperlukan serta harga belian selaras dengan keperluan pengeluaran atau operasi. Nyatakan sumber pembekal mesin.

 1. Susun atur Ruang Operasi

Nyatakan faktor-faktor utama yang diambil kira dalam merancang susun atur ruang operasi sesuai dengan keperluan operasi perniagaan serta pelan grafik ruang operasi tersebut.

 1. Lokasi

Nyatakan kedudukan bangunan dan nyatakan kos bangunan sama ada disewa atau beli.

 1. Overhead operasi

Ini termasuk kemudahan bekalan air dan letrik, gas dan lain-lain yang perlu sebagai penggerak proses operasi.

 1. Perbelanjaan Operasi

Rumuskan segala perbelanjaan yang dianggarkan dalam bahagian ini mengikut kategori perbelanjaan harta, perbelanjaan bulanan dan lain-lain perbelanjaan.

 

 

Bahagian 9 – Rancangan Pemasaran

 1. Barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan

Nyatakan dengan jelas bentuk barangan/perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. Kaitkan penawaran ini dengan keperluan atau kehendak pengguna yang ingin diberikan kepuasan

 1. Sasaran Pasaran

Nyatakan profail pelanggan di sekitar kawasan pasaran yang dipilih. Kenalpasti kewujudan kumpulan pelanggan yang berbeza atau segmen-segmen pasaran dikawasan berkenaan.

 1. Saiz Pasaran

Langkah ini adalah untuk meramal jualan perniagaan. Nyatakan saiz pasaran dalam bentuk unit jualan atau RM atau kedua-duanya sekali.

 1. Pesaing-pesaing utama

Kenalpasti dan pilih pesaiang-pesaing utama. Lebih baik jika pesaing dikenalpasti mengikut nama perniagaan mereka.

 1. Kekuatan dan kelemahan pesaing

Untuk semua pesaing nyatakan kekuatan dan kelemahan masing-masing.

 1. Syer pasaran

Dari maklumat-maklumat yang didapati nyatakan pembahgian pasaran atau syer pasaran untuk perniagaan yang dicadangkan.

 1. Ramalan Jualan

Sediakan pelunuran jualan bulanan untuk tahun pertama perniagan. Nyatakan anggaran /ramalan jualan tahunan untuk tahun-tahun berikutnya.

 1. Strategi Pemasaran
 • Strategi Barangan

Reka bentuk barangan atau penjelasan pekej

Corak pembungkusan dan jenama berkaitan.

 • Strategi Promosi

Bentuk Promosi yang dicadangkan

 • Strategi harga

Harga seunit yang dicadangkan.

 • Strategi edaran

Corak pengedaran yang dicadangkan.

Kenderaan atau kakitangan pemasaran.

 

Bahagian 10 – Rancangan Kewangan

Rancangan Kewangan merangkumi bahagian berikut:

 1. Kos pelaksanaan Projek dan sumber pembiayaan projek

Penyata-penyata kewangan:

  • Aliran wang tunai
  • Penyata pendapatan
  • Kunci kira-kira
  • Jadual pembayaran hutang jangka panjang.
  • Kos pelaksanaan Projek
  • Pelaburan aset tetap:

Termasuk semua aset yang dibeli dengan tunai atau kredit. Nyatakan harga aset-aset ini. Termasuk juga kos ubah suai.

 • Modal Pusingan:

Merangkumi perbelanjaan pentadbiran, pemasaran dan operasi

 • Lain-lain perbelanjaan:

Seperti deposit sewaan dan utiliti serta belanja permulaan ( bayaran pendaftaran perniagaan, lesen dn sebagainya)

2. Sumber Pembiayaan Projek (SPP)

 • Modal sendiri yang merangkumi modal rakan kongsi dalam bentuk tunai atau aset. Nyatakan nilai aset jika sumbangan adalah aset.
 • Pinjaman bank merangkumi sebarang pinjaman berpenggal.
 • Sewa beli merangkumi pembiayaan aset tetap perniagaan. (mesin operasi peralatan dan kenderaan)

 

 1. Prestasi penyata Aliran Wang Tunai

Penyata Alir wang Tunai perlu disediakan untuk 12 bulan bagi tahun pertama perniagaan. Untuk tahun seterusnya nyatakan secara tahunan sahaja.

 •      Prestasi Penyata Pendapatan

Prestasi penyata pendapatan untuk tahunan selaras dengan penyata aliran wang tunai.

 •      Prestasi Kunci kira-kira

Penyata ini juga selaras dengan prestasi penyata pendapatan.

 •     Analisis Daya Maju Kewangan
 •  

Dari jadual Aliran Tunai Analisis daya maju kewangan diolah.

 

 • Diantara petunjuk-petunjuk daya maju kewangan yang kerap digunakan ialah:
 1. Nilai kini bersih
 2. Kadar Pulangan dalaman
 3. Nisbah faedah kos
 4. Tempoh pulang modal

Nilai kini bersih

Nilai kini bersih ialah aliran tunai yang didiskaunkan dengan satu kadar faedah untuk setiap tahun dan jumlah nilai kini tersebut dicampurkan untuk menentukan nilai kini bersih. Jika nilai kini bersih adalah bersamaan dengan sifar atau positif maka sesuatu projek itu adalah berdaya maju.

Kadar Pulangan Dalaman

Kadar pulangan dalaman adalah kadar diskaun (%) yang tertinggi yang membawa Nilai Kini Bersih bersamaan dengan sifar (0). Ini merupakan kadar tertinggi yang sanggup dibayar oleh pelabur.

Nisbah Faedah Kos

Ia merupakan petunjuk keuntungan sesuatu projek. NFK adalah dikira dengan membahagikan nilai kini jumlah pendapatan dengan nilai kini jumlah kos.

Tempoh Pulang Modal

Merupakan tempoh bayar balik modal yang dibiayai pada tahun permulaan projek.

Untuk menentukan daya maju projek ia bergantung dengan industri tersebut. Jika secara relatifnya tempoh adalah cepat maka pelabur mendapat semula wang pembiayaan dengan lebih cepat .

Contoh-Contoh Jadual

Contoh Jadual jawatan dan bilangan pekerja.

JawatanBilangan Pekerja
Pengurus1
Kerani kewangan2
Pekerja Ladang4

Contoh jadual Spesifikasi Tugas

JawatanTanggungjawab
PengurusMenyelia operasi ladang.

Koordinasi tugas tanggungjawab pekerja.
Kerani kewanganPembayaran gaji pekerja2.Merekod wang masuk dan keluar.

Contoh: jadual Gaji dan Caruman Pekerja Pentadbiran

JawatanBil. PekerjaGaji BulananKWSPPERKESOJUMLAH
Pengurus13500.00350.00150.003900.00
Kerani2750.0075.0050.00875.00

Keperluan Pejabat

Contoh: Senarai perabut dan peralatan pejabat

JENISBILANGANJUMLAH(RM)
Perabut Pejabat1 set1000.00
Komputer2 unit5000.00

Perbelanjaan Pentadbiran

ButirPerbelanjaan Harta(RM)Perbelanjaan
(bulanan) RM
Lain-lain
Perbelanjaan (RM)
1. Perabut Pejabat1000.00
2. Komputer5000.00
3.Gaji dan caruman4775.00
4. Pendaftaran dan kertas kerja2500.00

Jadual Ramalan Jualan Tahun Pertama

 JanFebMacAprilMeiJunJulOgosSepOktNovDisJumlah
Ramalan Jualan

Jadual Perbelanjaan Pemasaran

ButirPerbelanjaanHarta (RM)Perbelanjaan (bulanan) RMLain-lain Perbelanjaan (RM)
1.Kenderaaan (van)40000.00
2. Promosi5000.00100.00
3. Insuran dan cukai jalan500.00

Jadual Keperluan Bahan Mentah

Jenis BahanKuantiti DigunakanStok simpananHarga seunit (RM)Jumlah belian(RM)
Jagung100 kg100 kg0.480.00
soya100 kg100 kg0.5100.00

Jadual Gaji dan Caruman Pekerja Operasi

JawatanBil. PekerjaGaji BulananKWSPPERKESOJUMLAH
Penyelia23000.00300.00150.003450.00
Pekerja42400.00240.00100.002740.00

Jadual mesin dan peralatan

JenisHargaBilanganJumlah Harga
1. Chopper5000.0015000.00
2. Automatic Drinker12000.00112000.00

Perbelanjaan Operasi – Jadual Perbelanjaan Operasi

ButirPerbelanjaan Harta(RM)Perbelanjaan(bulanan) RMLain-lain Perbelanjaan (RM)
1. Chopper5000.00
2. Automatic Drinker12000.00
3.Gaji dan caruman6190.00
4.2500.00

Contoh Kos Perlaksanaan Projek

ITEMKOS
Jumlah sumber PembiayaanRM .............................
Perbelanjaan harta
– (Pelaburan Aset Tetap ) RM .............................
Perbelanjaan Bulanan
– (modal pusingan)RM .............................
Lain-lain perbelanjaanRM .............................
Belanja Luar JangkaRM .............................
Jumlah Kos ProjekRM .............................
Sumber Pembiayaan Projek
Modal sendiriRM .............................
PinjamanRM .............................
Sewa beliRM .............................
Lain-lain (termasuk geran kerajaan)RM .............................

 

Contoh : Prestasi Penyata pendapatan Syarikat ABC

Pada tahun 2002, 2003,2004,2005 (berakhir pada Disember tiap tahun)

 2002200320042005
Untung Bersih21,00021,00021,00021,000
Hasil
Jualan 100,000 100,000 100,000 100,000
- kos Barang dijual70,00070,00070,00070,000
Untung kasar30,00030,00030,00030,000
- Belanja-belanja
Pentadbiran5,0005,0005,0005,000
Pemasaran3,0003,0003,0003,000
Kewangan1,0001,0001,0001,000
Jumlah Belanja9,0009,0009,0009,000

Contoh Prestasi Kunci kira-kira

Sediakan satu prestasi kunci kira-kira. Ianya perlu untuk semua perniagaan

Pada setiap tahun yang berakhir pada :

Tahun2002 (RM)2003 (RM)2004 (RM)2005 (RM)
Aset Tetap
Kenderaan50,00045,00040,00035,000
– susut nilai5,0005,0005,0005,000
Jumlah45,00040,00035,00030,000
Peralatan50,00045,00040,00035,000
– susut nilai5,0005,0005,0005,000
Jumlah45,00040,00035,00030,000
Aset Semasa
Tunai15,00020,00025,00030,000
Si berhutang10,00010,00010,00010,000
Stok bahan mentah5,0005,0005,0005,000
Stok akhir10,00010,00010,00010,000
Jumlah40,00045,00050,00055,000
JUMLAH ASET130,000125,000120,000115,000
Ekuiti
Modal sendiri10,00010,00010,00010,000
Untung Bersih21,00021,00021,00021,000
Jumlah31,00031,00031,00031,000
Liabiliti
Baki Pinjaman90,00090,00090,00090,000
Pemiutang9,0009,0009,0009,000
Jumlah99,00099,00099,00099,000
JUMLAH EKUITI dan LIABILITI130,000130,000130,000130,000

Bahagian 11 – Penutup / Kesimpulan

Kesimpulan keseluruhan terhadap perniagaan yang ingin anda jalankan.

Harus menunjukkan keyakinan kita terhadap projek yang hendak dijalankan.

Bahagian 12 – Lampiran (Dokumen-dokumen sokongan)

Contohnya:-

 1. Surat sebutharga
 2. Sijil kursus
 3. Surat sokongan pihak tertentu
 4. Surat dapat tender
 5. Sijil pendaftaran syarikat
 6. Salinan permit/lesen
 7. Surat-surat kepujian
 8. Bukti modal sendiri
 9. Salinan surat Cagaran
 10. Salinan geran tanah (sekiranya berkaitan)

Download artikel ini dalam PDF